NAVIGATION

  News

B. R. DHAKHWA

   About Us

   Family Tree
  Photo Gallery
  Downloads
   Contact Us

   Links

  E-mail

DHAKHWA GUTHI

  Family Tree
  U.S. Family Tree
  Photo Gallery
  News
Telephone #s.
Name List

  Home

 

 

         Dhakhwa Name Lists (in age order):

1. Laxmi Jyoti 2. Harsha Ratna 3. Dharma Bahadur 4. Hem Bahadur
5. Buddha Ratna 6. Aasha Ratna 7. Mani Ratna 8. Juju Ratna
9. Pragya Ratna 10. Lok Ratna 11. Chini Kaji 12. Indra Ratna
13. Moti Ratna 14. Asta Ratna 15 Hem Ratna 16. Purush Ratna
17. Bhim Ratna 18. Madan Ratna 19. Dev Ratna 20. Toya Ratna
21.Purna Ratna 22. Min Bahadur 23.Daya Ratna 24. Raj Ratna
25. Gyan Bahadur 26. Surendra Bdr. 27. Bharat Ratna 28. Yagya Ratna
29. Chandra Ratna 30. MadanRatna 31. Uttam Ratna 32. Tirkay Ratna
33. Bhuvan 34. Mohan Raj 35. Bijay Bahadur 36. Prem Bahadur
37. Bodhi Gyan 38. Padma Ratna 39. Ashok Ratna 40. Binay Ratna
41. Shanta Raj 42. Padma Jyoti 43. Gyanendra Bdr. 44. Swadhin Ratna
45. Jyoti Ratna 46. Swoyambhu 47. Jagat Ratna 48. Padma Ratna
49. Swoyambhu 50. Jivan Ratna 51. Maan Kaji 52. Prakash
53. Raj Ratna 54. Ananda 55. Suyra Bhagwan 56. Kiran
57. Rajendra 58. Subhash 59. Rabin 60. Raju
61. Subarna Ratna 62. Subin 63. Ajaya 64. Sujan
65. Suman 66. Suman Ratna 67. Gun Ratna 68. Niran
69. Sunil 70. Rabinson 71. Roshan 72. Rom
73. Rajendra 74. Surendra 75. Bikash 76. Suresh
77. Nabin 78. Prakash Bdr. 79. Pushpa Ratna 80. basanta
81. Rabi 82. Anil 83. Nem Ratna 84. Shanta
85. Rajesh 86. Sushil 87. Jivan 88. Sanjeev
89. Rajesh 90. Yagya 91. Abhindra 92. Shailendra
93. Ujjwal 94. Manoj 95. Sudhan 96. Prajwol
97. Amitabh 98. Roshan 99. Anoop 100.Anil
101. Tirtha 102. Jay Bahadur 103. Yukta 104. Rohan
105. Siddhartha 106. Sachendra 107. Sanjay 108. Ujjwal
109. Subiddha 110. Sunil 111. Milan 112. Gajananda
113. Amodh 114. Sanjay 115. Rajendra 116. Prashanna
117. Laxmi 118. Jasbin 119. Sanjay 120. Larjen
121. Prasanna 122. Sanyukta 123. Saibu 124. Prabin
125. Sushan 126. Pujan 127. Ramesh 128. Prajjwol
129. Sujan 130. Bachhan 131. Saurav 132. Subhanand
133. Sandip 134. Sagun 135. Sameet 136. Presan
137. Sunny 138. Jeson 139. Nikin 140. Bhushan
141. Kundan 142. Victor 143. Rohan 144. Amodh
145.Tenjing 146. Paras 147. Prasanna 148. Yunoj
149. Aayush 150. Lopsang 151. Bishesh 152. Abhisesh
153. Rafik 154. Sulabh 155. Elen 156. Adarsha
157. Pranay 158. Safal 159. Aarjan 160. Sharnam
161. Sakchhyam